پروفایل مجید میرزادی

نام کاربر
مجید میرزادی
استان خراسان رضوی مشهد
سفرنامه 11
ویدیو‌ها 28
نقد و بررسی 137
نظرات 1079
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 3295
متخصص نظرنویسی
سفرنامه نویس حرفه ای
جاذبه گرد حرفه ای
فیلم ساز ارشد
شکمگرد ارشد
هتل گرد مبتدی